T: +31 (0)85-4010299 M: +31 (0)6-37433715

Disclaimer

 

Supboardshop.nl - Disclaimer

 

1. Toepasselijkheid


Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en/of downloaden van informatie - in welke vorm dan ook - van Supboardshop.nl als onderdeel van Jaba SUP.

 

2. Akkoordverklaring


Indien u deze Gebruiksvoorwaarden niet of niet in zijn totaliteit wenst te aanvaarden, bent u niet gerechtigd Supboardshop.nl te bezoeken en gebruik te maken van deze website. Indien u gebruik maakt van Supboardshop.nl geeft u daarmee aan onderhavige Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden. Supboardshop.nl is echter te allen tijde gerechtigd u de toegang tot Supboardshop.nl te ontzeggen.

 

3.Wijziging


Supboardshop.nl is te allen tijde gerechtigd de informatie op Supboardshop.nl en deze Gebruiksvoorwaarden en de leveringsvoorwaarden te wijzigen. Supboardshop.nl adviseert u Supboardshop.nl en de Gebruiksvoorwaarden en de Leveringsvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

 

4. Doel Supboardshop.nl


Supboardshop.nl beoogt de bezoeker gelegenheid te bieden om online producten te kopen. Op de door Supboardshop.nl aangeboden producten zijn de leveringsvoorwaarden van Supboardshop.nl van toepassing. Supboardshop.nl streeft naar een juiste informatievoorziening, maar garandeert niet dat de geboden informatie correct of altijd actueel is. Hoewel Supboardshop.nl de informatie op Supboardshop.nl met uiterste zorg heeft samengesteld en haar uiterste best doet deze informatie zo nauwkeurig, actueel en volledig mogelijk te houden, kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend.

 

5. Hyperlinks


Supboardshop.nl kan hyperlinks naar websites van partners van Supboardshop.nl en andere derden bevatten. Deze hyperlinks worden enkel voor het gemak en informatie van u als de gebruiker verstrekt. Supboardshop.nl is niet verantwoordelijk voor deze websites en het feit dat Supboardshop.nl deze hyperlinks opneemt betekent niet dat zij de inhoud van die websites goedkeurt.

 

6. Eigendom


Alle rechten op Supboardshop.nl en alle informatie op deze website berusten volledig bij Supboardshop.nl en haar partners. Alle informatie - in welke vorm dan ook - wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of ander intellectuele- of industriële eigendomsrecht en blijft ten alle tijde eigendom van Supboardshop.nl en haar partners.

 

7. Informatie


Supboardshop.nl en de hierin opgenomen informatie wordt geleverd zoals u deze hier aantreft, zonder enige uitdrukkelijke of geïmpliceerde garantie. Beweringen en meningen, geuit in de mededelingen op de pagina's van Supboardshop.nl zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Supboardshop.nl. Het is niet toegestaan informatie die van Supboardshop.nl wordt verkregen te wijzigen, kopiëren, distribueren, openbaar maken, verbinden met andere websites, aan derden ter beschikking te stellen, dan wel anderszins te gebruiken als vermeld in dit artikel.

 

8. Gebruiksrecht


Supboardshop.nl verleent u als bezoeker het recht om de informatie van de website uitsluitend voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. Het is niet toegestaan Supboardshop.nl te gebruiken voor onrechtmatige handelingen dan wel handelingen welke op grond van deze Gebruiksvoorwaarden of de wet niet zijn toegestaan. Het is, met inachtneming van deze Gebruiksvoorwaarden, wel toegestaan de informatie te gebruiken voor zover dit technisch gezien noodzakelijk is om Supboardshop.nl te kunnen raadplegen of Supboardshop.nl in zoekmachines opzoekbaar te maken. Ieder ander gebruik wordt uitdrukkelijk verboden. In het bijzonder is het verboden om Supboardshop.nl te monitoren of te verveelvoudigen. Dat geldt eveneens voor gegevens en content die door Supboardshop.nl worden ontsloten. Bovendien is het verboden Supboardshop.nl - al dan niet in delen - integraal te downloaden, de verwerkingskracht van de servers van Supboardshop.nl voor andere doelen te gebruiken dan hierboven is toegestaan, de Website te overvloeden met elektronische berichtenverkeer dat bestemd is om de werking te verstoren.

 

9. Beveiliging


Supboardshop.nl spant zich in om haar websites of de servers waar haar websites op staan naar de stand van techniek met passende beveiligingsmaatregelen te beschermen tegen virussen of schadelijke programma's.

 

10. Plaatsing berichten


De berichten die de bezoeker van Supboardshop.nl achterlaat en voor derden te lezen zijn, dienen een duidelijk en aantoonbaar verband met de inhoud van Supboardshop.nl te hebben en dienen niet in strijd met de openbare orde of goede zeden te zijn, niet beledigend of anderszins aanstootgevend voor of onrechtmatig jegens derden te zijn, geen inbreuk te maken op rechten van derden, geen aanleiding tot strafrechtelijke of civielrechtelijke procedures te kunnen zijn en geen virussen of andere schadelijke bestanden te bevatten. Supboardshop.nl staat er op geen enkele wijze voor in dat de voor derden toegankelijke berichten geheim worden gehouden. Supboardshop.nl is ten allen tijde gerechtigd om geplaatste berichten te weigeren, te verwijderen of te wijzigen en/of deze berichten aan justitiële overheidsinstanties te verstrekken.

 

11. Aansprakelijkheid


Supboardshop.nl sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe, indirecte en gevolgschade, schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van Supboardshop.nl, in het bijzonder als gevolg van het gebruik van de informatie op Supboardshop.nl of als gevolg van het zoeken van toegang tot enige andere informatie middels hyperlinks naar derden vanaf Supboardshop.nl, dan wel door de tijdelijke onmogelijkheid om Supboardshop.nl te kunnen raadplegen, tenzij en voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Supboardshop.nl.

 

12. Conversie


Indien enige bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar is dan wordt deze bepaling geacht te zijn vervangen door een wel geldige en afdwingbare bepaling welke de oorspronkelijk intentie van de nietige, vernietigbare of niet-afdwingbare bepaling zoveel mogelijk benadert. De overige bepalingen blijven onverminderd van kracht.

 

13.  Verkoop producten


Voor de verkoop van producten op Supboardshop.nl gelden de aldaar genoemde leveringsvoorwaarden. Onderhavige Gebruiksvoorwaarden zijn voor situaties welke de verkoop van producten betreffen, aanvullend van toepassing. Bij strijdigheden prevaleren de leveringsvoorwaarden.

 

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter


Alle geschillen, inclusief geschillen welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, welke op enigerlei wijze verband houden met het gebruik van Supboardshop.nl worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.

 

Powered by Lightspeed